Tuesday, July 22, 2008

VV.AA. ::: Ballos


Another Sardinian compilation dealing with music for dancing

01 Sèlema de Torpè - Anchetta - 1.17
02 Sèlema de Torpè - Ballittu - 2.53
03 Su Cuntrattu de Seneghe - Ballu 'e cantidu - 3.36
04 Battor Moros de Fonne - Ballu e' tres - 1.47
05 Cuntzertu Abbasantesu - Bìcchiri - 3.13
06 Sèlema de Torpè - Ballu brincadu - 3.14
07 Tenore de Orosei - Ballu brincu - 3.23
08 Tenore Santa Sarbàna - Sa danza - 3.24
09 Tenore Santa Lulla - Su dillu - 1.15
10 Tenore Santa Sarbàna - Su dillu - 2.06
11 Tenore de Orosei - Su dillu - 2.23
12 Giovanni Porcu - Su durdurìnu - 3.09
13 Cuncordu Ollolaesu - S'indassa - 4.20
14 Sebastiano Ruiu - Ballu 'e ischena - 2.17
15 Tenore Santa Lulla - Sa lizera - 2.44
16 Battor Moros de Fonne - Su sartiu - 1.43
17 Sèlema de Torpé - Ballu toppu - 3.13
18 Tenore de Orosei - Ballu a passu turturinu - 2.37
19 Pillonca e Madau - Beranos antigos - 3.34

2000 • Frorias CD 2000

Ballos

No comments: